LMVUA statūti

  Biedrība ”Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija”

  Statūti

  1. nodaļa. Biedrības nosaukums

  1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

  2. nodaļa. Biedrības mērķi

  2.1. Biedrības mērķis ir veicināt Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, konkurētspēju un zināšanu izmantošanu:

  2.1.1. asociācijas dalībnieku pārstāvēšana attiecībās ar Latvijas, ES un citu valstu institūcijām, Latvijas un starptautiskām organizācijām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem;

  2.1.2. priekšlikumu sagatavošana likumdošanas, standartizācijas un citos ar valsts politiku saistītos jautājumos uzņēmējdarbības jomā;

  2.1.3. asociācijas dalībnieku informatīvais un konsultatīvais atbalsts;

  2.1.4. asociācijas dalībnieku savstarpējās sadarbības veicināšana;

  2.1.5. uzņēmējdarbības ekonomisko, finansiālo un juridisko interešu aizstāvēšana;

  2.1.6. jauno uzņēmēju piesaistīšana, konsultēšana, izglītošana.

  3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

  3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās, izslēgšana

  4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

  4.2. Valde pieņem lēmumu par biedra un personu ar īpašu statusu – goda biedru -  uzņemšanu Biedrībā.

  4.3. Lai iestātos Biedrībā, ir jāsamaksā iestāšanās maksa.

  4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.

  4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

  4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu;

  4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

  4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

  4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

  4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

  4.7. Par īpašiem nopelniem Biedrības darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu – goda biedri. Goda biedriem ir Biedrības statūtos noteiktās biedra tiesības un pienākumi. Goda biedri nemaksā iestāšanās maksu un biedra naudu.

  5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

  5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

  5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

  5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

  5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

  5.2. Biedrības biedru pienākumi:

  5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

  5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

  5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

  5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  6. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

  6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

  6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri, tajā skaitā personas ar īpašu statusu – goda biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

  6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

  6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tik sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

  6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

  6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

  6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma dēļ, trīs nedēļu laikā  tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

  6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

  7. nodaļa. Izpildinstitūcija

  7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem. Valdes locekļi pārstāv Biedrību atsevišķi.

  7.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

  7.3. Valdes locekļi uzņemas personīgu atbildību par jautājumiem un darījumiem, kas nav saskaņoti valdes sēdē.

  7.4. Valdes locekļus ievēlē amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu.

  7.5. Valdes priekšsēdētāju ievēl valde.

  8. nodaļa. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija

  8.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija, kuru ievēlē biedru sapulce uz vienu gadu.

  8.2. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija sastāv no diviem locekļiem.

  8.3. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas loceklis nedrīkst būt Biedrības valdes loceklis.

  8.4. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas locekļi:

  8.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

  8.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

  8.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

  8.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

  8.5. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija lēmumus pieņem, revīzijas institūcijas locekļiem vienojoties.

  8.6. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

  8.7. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas atzinuma saņemšanas.”

  Statūti apstiprināti 17.04.2024.

  © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija