Dati apliecina - mazais bizness ieņem svarīgu lomu!

    18.032021.gada 18.marts. Mazais bizness Latvijā ieņem ļoti svarīgu lomu, ko apliecina dati par mikro un mazo uzņēmumu apgrozījumu, samaksātajiem nodokļiem, kā arī nodarbināto skaitu. Saskaņā ar datiem par 2019.gadu, Latvijā kopā ir apm. 102 000 ekonomiski aktīvie individuālie komersanti un komercsabiedrības, no kuriem 99% ir mazie un vidējie uzņēmumi. Mazie un mikro uzņēmumi ir nozīmīgs darba devējs, jo tie nodarbina apm. 64% (apm. 455 000) darbinieku no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem. Mazā biznesa uzņēmumi iemaksā gandrīz 40% (apm. 3 miljardi EUR) no kopējiem VID nodokļu ieņēmumiem, kā arī apgroza apm. 27 miljardus EUR gadā jeb 42% no visu Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējā gada apgrozījuma.

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija